مشخصات عمومی
کد: م م/0261/97 نوع فراخوان: یک مرحله ای
عنوان: مربوط به استفاده از خدمات یک دستگاه سیار مولد و پمپاژ نیتروژن در چاههای وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شرکت نفت اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات: نوبت اول آگهی مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد - 11/9/97 نوبت دوم آگهی مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد - 12/9/97

قوانین
تاريخ شروع: 1397/09/12 مهلت دریافت اسناد: 1397/09/24
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/09/24 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/09/24
تاریخ انقضاء: 1397/09/25
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.3.6.0