مشخصات عمومی
کد: م م/0256/97 نوع فراخوان: یک مرحله ای
عنوان: مربوط به مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 101 آغاجاری وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شرکت نفت اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات: نوبت اول آگهی مندرج در روزنامه ابتکار- 19/9/97 نوبت دوم آگهی مندرج در روزنامه ابتکار- 20/9/97

قوانین
تاريخ شروع: 1397/09/27 مهلت دریافت اسناد: 1397/10/09
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/10/30 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/11/01
تاریخ انقضاء: 1397/11/01
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.3.6.0