مشخصات عمومی
کد: م م/0235/97 نوع فراخوان: یک مرحله ای
عنوان: مربوط به انجام خدمات تهیه و طبخ و سرو سه وعده غذا یک وعده پس شام و خدمات اتاقداری دکل های تعمیراتی و همچنین خدمات اتاقداری شش دستگاه لوله مغزی سیار وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شرکت نفت اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات: نوبت اول آگهی مندرج در روزنامه آوای دز - 27/9/97 نوبت دوم آگهی مندرج در روزنامه آوای دز - 28/9/97

قوانین
تاريخ شروع: 1397/09/28 مهلت دریافت اسناد: 1397/10/08
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/10/08 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/10/08
تاریخ انقضاء: 1397/10/09
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.3.6.0