مشخصات عمومی
کد: م م/0127/97 ت1 نوع فراخوان: یک مرحله ای
عنوان: مربوط به تهیه و تامین وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شرکت نفت اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات: نوبت اول آگهی مندرج در روزنامه سرآغاز - 17/9/97 نوبت دوم آگهی مندرج در روزنامه سرآغاز - 18/9/97
 
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/09/17 مهلت دریافت اسناد: 1397/09/28
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/09/28 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/09/28
تاریخ انقضاء: 1397/09/29
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.3.6.0