مشخصات عمومی
کد: م م/0248/97 نوع فراخوان: یک مرحله ای
عنوان: مربوط به خدمات هرس چمن و حصار سبز (مورد و شمشاد) منازل سازمانی کوی فداییان اسلام خرمکوشک کارون و کوت عبدالله در اهواز وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شرکت نفت اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات: نوبت اول آگهی مندرج در روزنامه وحدت - 20/9/97 نوبت دوم آگهی مندرج در روزنامه وحدت - 21/9/97
 
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/09/19 مهلت دریافت اسناد: 1397/09/28
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/09/28 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/09/28
تاریخ انقضاء: 1397/09/29
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.3.6.0