مشخصات عمومی
کد: م م/0258/97 نوع فراخوان: یک مرحله ای
عنوان: مربوط به انجام خدمات تهیه و تامین 95 دستگاه چاپ و تکثیر جهت کارهای چاپی ادارات و شرکتهای تابعه در منطقه اهواز وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شرکت نفت اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات: نوبت اول آگهی مندرج در روزنامه ایام خوزستان - 20/9/97 نوبت دوم آگهی مندرج در روزنامه ایام خوزستان - 21/9/97
 
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/09/21 مهلت دریافت اسناد: 1397/10/01
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/10/01 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/10/01
تاریخ انقضاء: 1397/10/02
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.3.6.0