مشخصات عمومی
کد: م م/0252/97 نوع فراخوان: یک مرحله ای
عنوان: مربوط به انجام خدمات تعمیرات برق شهرک نفت (تعداد 48 واحد کاری) وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شرکت نفت اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات: نوبت اول آگهی مندرج در روزنامه روزان- 20/9/97 نوبت دوم آگهی مندرج در روزنامه روزان- 21/9/97
 
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/09/21 مهلت دریافت اسناد: 1397/10/01
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/10/01 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/10/01
تاریخ انقضاء: 1397/10/02
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.3.6.0