مشخصات عمومی
کد: م م/0219/97 نوع فراخوان: یک مرحله ای
عنوان: مربوط به پروژه احداث 4416 متر خط لوله 4 اینچ نفتت از محل موقعیت غرب 029 جنوب چاه بالارود تا تفکیک گر بالارود وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات: نوبت اول آگهی مندرج در روزنامه همشهری - 5/10/97 نوبت دوم آگهی مندرج در روزنامه همشهری - 6/10/97

قوانین
تاريخ شروع: 1397/10/08 مهلت دریافت اسناد: 1397/10/19
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/10/30 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/11/01
تاریخ انقضاء: 1397/11/01
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.3.6.0