مشخصات عمومی
کد: م م/0036/97 ت1 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: مربوط به واگذاری اجاره یک باب مغازه تعویض روغنی به صورت مزایده در منطقه بازارچه فاز چهار شهرک نفت اهواز وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شرکت نفت اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات: نوبت اول آگهی مندرج در روزنامه نور خوزستان- 5/10/97 نوبت دوم آگهی مندرج در روزنامه نور خوزستان- 6/10/97

قوانین
تاريخ شروع: 1397/10/22 مهلت دریافت اسناد: 1397/11/01
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/11/02 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/11/03
تاریخ انقضاء: 1397/11/03
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.3.6.0