مشخصات عمومی
کد: م م/0272/97 نوع فراخوان: یک مرحله ای
عنوان: مربوط به دریافت خدمات حمل و نقل وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شرکت نفت اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات: نوبت اول آگهی مندرج در روزنامه آنزان - 8/10/97 نوبت دوم آگهی مندرج در روزنامه آنزان - 9/10/97

قوانین
تاريخ شروع: 1397/10/09 مهلت دریافت اسناد: 1397/10/19
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/10/19 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/10/19
تاریخ انقضاء: 1397/10/20
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.3.6.0