مشخصات عمومی
کد: م م/0279/97 نوع فراخوان: یک مرحله ای
عنوان: مربوط به8 خدمات تهیه و تامی مواد گل حفاری خدمات مهندسی و تکنولوژی جدید جهت شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران و سایر مناطق وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شرکت نفت اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات: نوبت اول چاپ آگهي روزنامه آرمان امروز - 97/10/10 نوبت اول چاپ آگهي روزنامه آرمان امروز - 97/10/11

قوانین
تاريخ شروع: 1397/10/19 مهلت دریافت اسناد: 1397/10/19
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/10/19 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/10/19
تاریخ انقضاء: 1397/10/19
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.3.6.0