مشخصات عمومی
کد: م م/0280/97 نوع فراخوان: یک مرحله ای
عنوان: مربوط به خدمات تهیه و تامین مواد گل حفاری خدمات مهندسی و تکنولوژی چدید جهت چاههای تحت پوشش شرکت نفت و گاز مارون و آغاجاری و سایر مناطق وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شرکت نفت اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات: قطعیت این آگهی منوط به چا‍پ آن در روزنامه های کثیرالانتشاراستانی/کشوری میباشد که متعاقاً از طریق همین تارنما اعلام می گردد. بدیهی است کلیه تاریخ های مذکور در خصوص این آگهی تا قبل ازچاپ آن در روزنامه تقریبی بوده و بعداز چاپ روزنامه ی فراخوان تاریخ های قطعی اعلام می گردد.

قوانین
تاريخ شروع: 1397/10/08 مهلت دریافت اسناد: 1397/10/19
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/10/19 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/10/19
تاریخ انقضاء: 1397/10/20
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.3.6.0