مشخصات عمومی
کد: م م/0271/ 97 نوع فراخوان: یک مرحله ای
عنوان: مربوط به تهیه و تامین 105 دستگاه خودروی نیسان دوکابین کولردار 24 ساعته با راننده مورد نیاز عملیات ترابری سبک وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شرکت نفت اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات: نوبت اول آگهی مندرج در روزنامه جهان اخبار- 17/10/97 نوبت دوم آگهی مندرج در روزنامه جهان اخبار- 18/10/97

قوانین
تاريخ شروع: 1397/10/18 مهلت دریافت اسناد: 1397/10/29
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/10/29 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/10/29
تاریخ انقضاء: 1397/10/30
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.3.6.0