مشخصات عمومی
کد: م م/0276 /97 نوع فراخوان: یک مرحله ای
عنوان: مربوط به تهیه و تامین 81 دستگاه خودرو استیجاری سواری جهت طرحهای راه و ساختمان وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شرکت نفت اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات: نوبت اول آگهی مندرج در روزنامه روای ملت - 97/10/16 نوبت دوم آگهی مندرج در روزنامه روای ملت - 97/10/17

قوانین
تاريخ شروع: 1397/10/17 مهلت دریافت اسناد: 1397/10/29
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/10/29 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/10/29
تاریخ انقضاء: 1397/10/30
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.3.6.0