مشخصات عمومی
کد: م م/0277/ 97 نوع فراخوان: یک مرحله ای
عنوان: مربوط به انجام خدمات اپراتوري و تعميرات دستگاههاي مخابراتي ناحيه اهواز وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شرکت نفت اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات: نوبت اول آگهی مندرج در روزنامه صبح کارون - 97/10/29 نوبت دوم آگهی مندرج در روزنامه صبح کارون - 97/10/30

قوانین
تاريخ شروع: 1397/10/30 مهلت دریافت اسناد: 1397/11/10
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/11/10 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/11/10
تاریخ انقضاء: 1397/11/11
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.3.6.0