پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

menu
  مناقصه و مزايده
  کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
  م م/ 0152/ 97 ت 1مربوط به تهیه گل حفاری خدمات مهندسی و تکنولوژی جدید پشتیبانی مناطق عملیاتی در مناطق نفتخیز جنوب یک مرحله ای 1397/12/261398/01/081398/01/071398/01/07مشاهده اطلاعات کامل
  م م/ 0279/ 97 ت 1 خدمات تهیه و تامین مواد گل حفاری خدمات مهندسی جهت چاههای تحت پوشش شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران و سایر مناطق عملیاتی مناطق یک مرحله ای 1397/12/261398/01/081398/01/071398/01/07مشاهده اطلاعات کامل
  م م/ 0151/ 97 ت 1مربوط به تهیه و تامین مواد گل حفاری خدمات مهندسی و تکنولوژی جدید در حوزه کارون و مسجدسلیمان و سایر مناطق عملیاتی نفتخیز جنوب یک مرحله ای 1397/12/261398/01/081398/01/071398/01/07مشاهده اطلاعات کامل
  م م/0354/ 97 مربوط به انجام مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي در مرکز و شمال خوزستان دو مرحله ای 1397/12/221398/01/061398/01/051398/01/05مشاهده اطلاعات کامل
  م م/0355/ 97مربوط به انجام مطالعات ارزيابي اثرات زيست ميحطي EIA طرح نگهداشت / افزايش توليد مخازن منتخب شرکت ملي مناطق دو مرحله ای 1397/12/221398/01/061398/01/051398/01/05مشاهده اطلاعات کامل
  م م / 0356 / 97 مربوط به انجام مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي EIA طرح نگهداشت/ افزايش توليد مخازن منتخب شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب واقع در شرق استان خوزستان دو مرحله ای 1397/12/221398/01/061398/01/051398/01/05مشاهده اطلاعات کامل
  م م/0324 / 97 مربوط به انجام خدمات امور آبدارخانه هاي ساختمان پنج طبقه بلوک 1 در اهواز یک مرحله ای 1397/12/201398/01/061398/01/051398/01/05مشاهده اطلاعات کامل
  م م/0336/ 97مربوط به انجام خدمات کارشناس و آزمايشگر زمين شنامسي بر روي دکلهاي حفاري مورد نياز معاونت زمين شناسي گسترشي یک مرحله ای 1397/12/201398/01/061398/01/051398/01/05مشاهده اطلاعات کامل
  م م/ 0323/ 97 مربوط به استفاده از خدمات يکپارچه اسيدکاري گسترده تزريق پذيري ايمن سازي تزريق دوره اي و تزريق حلال در چاههاي توليدي نفت وگاز و تزريقي آب و گاز ميادين در شرکت مناطق یک مرحله ای 1397/12/201398/01/061398/01/051398/01/05مشاهده اطلاعات کامل
  م م/0333/ 97مربوط به انجام خدمات فني و غيرفني مورد نياز طرح احداث و توسعه واحدهاي بهره برداري و تلمبه خانه هاي نفت یک مرحله ای 1397/12/201398/01/061398/01/051398/01/05مشاهده اطلاعات کامل
  م م/ 0313/ 97 مربوط به تهیه و تامین 2 دستگاه اتوبوس ویژه کولردار مدل 1394 و به بالا با راننده به صورت سرویسی بمنظور ایاب و ذهاب مسافرین امور مسافرت از اهواز به تهران و بالعکس مورد نیاز عملیات ترابری و پشتیبانی تولی یک مرحله ای 1397/12/151397/12/261397/12/251397/12/25مشاهده اطلاعات کامل
  م م/ 0320/ 97 مربوط به انجام آبدارخانه های خرمکوشک و ادارات اطراف در اهواز یک مرحله ای 1397/12/151397/12/261397/12/251397/12/25مشاهده اطلاعات کامل
  م م/ 0322/ 97 مربوط به انجام خدمات امور آبدارخانه های ساختمان دوطبقه و کاروانهای اطراف در اهواز یک مرحله ای 1397/12/151397/12/261397/12/251397/12/25مشاهده اطلاعات کامل
  م م/ 0296/ 97 مربوط به انجام خدمات تهیه و طبخ و توزیع سه وعده غذا و همچنین خدمات اتاقداری در مهمانسرای خرمکوشک و رستوان پانسیون سعدی یک مرحله ای 1397/12/151397/12/261397/12/251397/12/25مشاهده اطلاعات کامل
  م م/0321/ 97مربوط به انجام خدمات امور آبدارخانه های ناحیه صنعتی کارون در اهواز یک مرحله ای 1397/12/151397/12/261397/12/251397/12/25مشاهده اطلاعات کامل
  م م/0292/ 97 --اصلاحيه مربوط به پروژه احد اث 18497 متر خط لوله 6اينچ آب شور از واحد نمکزدايي اهواز 3 یک مرحله ای 1397/12/081398/01/191397/12/141398/01/18مشاهده اطلاعات کامل
  م م/0059 /96 ت 2 مربوط به استفاده از خدمات 8مجموعه فورانگير دوراني در دو سايز دو مرحله ای 1397/12/071397/12/191397/12/181397/12/18مشاهده اطلاعات کامل
  م م/0159 /97 ت 2 مربوط به برگزاری مناقصه پیمان مربوط به انجام خدمات ترافیک و کنترل وسائل نقلیه عبور و مرور و اسکورت محصولاتی ترافیکی 14 نفر بصورت دو نوبتکار 12 ساعته یک مرحله ای 1397/12/141398/01/191397/12/251398/01/18مشاهده اطلاعات کامل
  م م/0311 /97 مربوط به خدمات پیشرفته حفاری جهت دار / افقی جهت چاههای نفت و گاز در میادین تحت پوشش شرکت های بهره برداری کارون و مسجدسلیمان و میادین دیگر یک مرحله ای 1397/12/061397/12/191397/12/181397/12/18مشاهده اطلاعات کامل
  م م/0312 /97 مربوط به خدمات پیشرفته حفاری جهت دار/ افقی جهت چاههای نفت و گاز در میادین تحت پوشش شرکت های بهره برداری آغاجاری و گچساران و سایر میادین دیگر یک مرحله ای 1397/12/121397/12/231397/12/221397/12/22مشاهده اطلاعات کامل
  م م/335/ 97 مربوط به احداث ساختمان کارگاه کار در ارتفاع آموزش و فنون برومی اهواز یک مرحله ای 1397/12/131398/01/191397/12/271398/01/18مشاهده اطلاعات کامل
  م م/ 0313 /97 اصلاحیهمربوط به خدمات پیشرفته حفاری جهت دار / افقی جهت چاههای نفت و گاز در میادین بهره برداری مارون و سایر میادین شرکت نفت یک مرحله ای 1397/12/121397/12/231397/12/221397/12/22مشاهده اطلاعات کامل
  م م/ 0313/ 97 مربوط به خدمات پیشرفته حفاری جهت دار/ افقی جهت چاههای نفت و گاز در میادین تحت پوشش شرکت های بهره برداری مارون و سایر میادین تحت پوشش شرکت نفت یک مرحله ای 1397/12/051397/12/161397/12/151397/12/15مشاهده اطلاعات کامل
  م م/ 0308/ 97 مربوط به تامين نيروي انساني جهت عمليات لوله مغزي سيار پمپ هاي ويژه و تعميرات مديريت تعمير تکميل و خدمات فني چاهها یک مرحله ای 1397/12/051397/12/161397/12/151397/12/15مشاهده اطلاعات کامل
  م م/ 0305 / 97 مربوط به تامين نيروي انساني جهت خدمات فني چاهها مديريت تعمير تکميل و خدمات فني چاهها یک مرحله ای 1397/12/051397/12/161397/12/151397/12/15مشاهده اطلاعات کامل
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
     آرشيو

  V5.1.0.0